Phát biểu nào sau là đúng khi nói về hàm fgets():

Phát biểu nào sau là đúng khi nói về hàm fgets():

A. Hàm đọc 1 kí tự từ tệp, nếu thành công hàm cho mã đọc được. Nếu gặp cuối tệp hoặc có lỗi, hàm cho kí tự EOF.

B. Hàm đọc 1 dãy kí tự từ tệp để lưu vào vùng nhớ mới.

C. Khi dùng hàm nếu gặp kí tự xuống dòng thì kí tự mã số 10 sẽ được thêm vào cuối xâu được đọc.

D. Khi dùng hàm, nếu gặp kí tự xuống dòng, thì kí tự mã số 10 và 13 sẽ được thêm vào cuối xâu được đọc.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: