Phát biểu nào sau đây về việc “phân chia các hoạt động mạng thành nhiều tầng” là SAI:

Phát biểu nào sau đây về việc “phân chia các hoạt động mạng thành nhiều tầng” là SAI:

A. Giảm độ phức tạp

B. Chuẩn hoá các giao diện

C. Đơn giản hoá việc giảng dạy và học tập

D. Cho phép người dùng lựa chọn bất kỳ phân tầng (layer) nào thích hợp và cài đặt cho hệ thống mạng của mình

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: