Phát biểu nào sau đây về UDP là sai:

Phát biểu nào sau đây về UDP là sai:

A. UDP không có cơ chế kiểm soát tắc nghẽn, vì vậy tiến trình gửi có thể đẩy dữ liệu ra cổng UDP với tốc độ bất kỳ

B. HTTP là giao thức hoạt động ở tầng ứng dụng sử dụng dịch vụ UDP

C. UDP không hướng nối, do đó không có quá trình bắt tay trước khi 2 tiến trình bắt đầu trao đổi dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: