Phát biểu nào sau đây về giao thức TCP là sai:

Phát biểu nào sau đây về giao thức TCP là sai:

A. TCP cung cấp dịch vụ hướng kết nối (Connection Oriented)

B. TCP cung cấp dịch vụ giao vận tin cậy

C. TCP được cài đặt ở tầng ứng dụng trong mô hình OSI

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: