Phát biểu nào sau đây là sai khi nói đến tập tin:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói đến tập tin:

A. Tập tin là dữ liệu đã hoàn tất được lưu trong bộ nhớ ngoài bởi người dùng hay một chương trình.

B. Hệ điều hành nhận biết một tập tin nhờ vào tên đầy đủ của nó gồm đường dẫn và tên tập tin.

C. “C:\tm\TEN.txt” – Dạng mô tả tập tin trong C.

D. “C:/tm/TEN.txt” – Dạng mô tả tập tin trong C.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: