Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách kết nối Internet?

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách kết nối Internet?

A. Người dùng cần đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP – Internet Service Provider) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet

B. Phải có môđem và một đường kết nối riêng (có dây như đường điện thoại, đường truyền thuê bao (leased line), đường truyền ADSL, đường truyền hình cáp hoặc không đây như Wi-Fi)

C. Các máy tính sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP để kết nối vào Internet

D. Các máy tính đơn lẻ hoặc các mạng LAN, WAN kết nối vào hệ thống mạng của ISP rồi từ đó kết nối vào Internet

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói đến quá trình thu thập yêu cầu:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói đến quá trình thu thập yêu cầu:

A. Yêu cầu rất khó phát hiện

B. Yêu cầu rất dễ bị thay đổi

C. Yêu cầu phải luôn thống nhất

D. Yêu cầu luôn được biết một cách chính xác

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: