Phát biểu nào sau đây là đúng:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Chọn một câu trả lời

A. Mảng có thể lưu giữ các phần tử thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau 

B. Chỉ số của mảng có thể sử dụng kiểu số thực (float, double)  

C. Biểu thức array.length được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng 

D. Một phần tử của mảng không thể truyền vào trong một phương thức. 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: Biểu thức array.length được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng

Tags:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Chọn một câu trả lời

A. Mảng có thể lưu giữ các phần tử thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau 

B. Chỉ số của mảng có thể sử dụng kiểu số thực (float, double) 

C. Biểu thức array.length được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng 

D. Một phần tử của mảng không thể truyền vào trong một phương thức. 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: Biểu thức array.length được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng

Vì: biểu thức array.length trả về số phần tử trong mảng.

Tags:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Chọn một câu trả lời

A.  Mảng có thể lưu giữ các phần tử thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau 

B. Chỉ số của mảng có thể sử dụng kiểu số thực (float, double)  

C. Biểu thức array.length được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng 

D. Một phần tử của mảng không thể truyền vào trong một phương thức. 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: Biểu thức array.length được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng

Vì:

biểu thức array.length trả về số phần tử trong mảng.

Tags:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Một phương thức final thì không thể Override

B. Một lớp có chứa phương thức final sẽ không cho phép thừa kế

C. Một biến final chỉ có thể khai báo trong một lớp final

D. Một biến final chỉ có thể khai báo trong một lớp final

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Địa chỉ private là địa chỉ do nhà cung cấp dịch vụ đặt và ta không thể thay đổi nó đuợc

B. Địa chỉ private là địa chỉ do người dùng tự đặt và có thể thay đổi được

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: