Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch:

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch:

A. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI

B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI

C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSI

D. Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch? 

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch? 

A. -Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI

B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI

C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng DataLink của mô hình OSI

D. Sử dụng địa chỉIP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: