Phát biểu nào sau đây đúng?

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Một lớp có thể kế thừa từ nhiều lớp khác bằng cách dùng từ khoá extends

B. Một lớp có thể thừa kế từ nhiều interface khác bằng cách dùng từ khoá extends

C. Một interface có thể thừa kế từ nhiều interface bằng cách dùng từ khoá extends

D. Tất cả các phát biểu đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: