Phát biểu nào sau đây đúng nhất về 2 phương thức overriding?

Phát biểu nào sau đây đúng nhất về 2 phương thức overriding?

A. Cùng tên khác kiểu trả về

B. Thuộc hai lớp có quan hệ kế thừa

C. Cùng tên khác danh sách đối số

D. Thuộc cùng một lớp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Phát biểu nào sau đây đúng nhất về 2 phương thức overloading?

Phát biểu nào sau đây đúng nhất về 2 phương thức overloading?

A. Thuộc hai lớp khác nhau

B. Thuộc hai lớp có quan hệ kế thừa

C. Cùng tên khác danh sách đối số

D. Cùng tên khác kiểu trả về

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: