Phát biểu nào sao đây sai về XML

Phát biểu nào sao đây sai về XML

A. XML quy định người dùng phải tuân theo các thẻ riêng mà XML đã định nghĩa sẵn

B. Các thẻ XML khá giống với HTML: tag, data, attribute

C. XML được xây dựng theo dạng cây, phải có tối thiểu một nút gốc

D. XML được hỗ trợ trên các trình duyệt phổ biến hiện

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: