Phát biểu nào sao đây SAI về phương thức __construct()

Phát biểu nào sao đây SAI về phương thức __construct()

A. __construct() được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một object được khởi tạo.

B. __construct() thường dùng để khởi tạo các giá trị ban đầu, các trường hợp gọi __construct()

C. __construct() được đặt tên trùng với tên class

D. __construct() phải có tham số được truyền

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: