Phát biểu nào là sai khi nói về bản chất của phần mềm:

Phát biểu nào là sai khi nói về bản chất của phần mềm:

A. Có thể là sản phẩm theo đơn đặt hàng

B. Là một sản phẩm công nghiệp

C. Là sản phẩm có thể thực thi 

D. Không thực sự là sản phẩm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: