Phát biểu nào là hợp lý nhất khi nói về mô hình phát triển phần mềm tuần tự tuyến tính:

Phát biểu nào là hợp lý nhất khi nói về mô hình phát triển phần mềm tuần tự tuyến tính:

A. Một mô hình cũ phổ biến mà bây giờ hiếm khi dùng nữa

B. Hướng tốt nhất để dùng cho những dự án với những nhóm phát triển lớn

C. Một hướng hợp lý khi những yêu cầu được xác định rõ

D. Một hướng tốt khi cần tạo nhanh một chương trình thực thi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: