Phát biểu nào không đúng về onion:

Phát biểu nào không đúng về onion:

A. Tất cả các trường chỉ dùng chung một vùng nhớ, và kích thước union bằng kích thước trường lớn nhất.

B. Các trường nằm rải rác trong bộ nhớ RAM và kích thước của các trường bằng tổng kích thước các trường.

C. Có thể khai báo các biến trong union có nhiều kiểu khác nhau.

D. Tại một thời điểm ta không thể chứa dữ liệu tại tất cả các thành phần của một biến union được.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: