Phát biểu nào dưới đây về tầng Datalink là sai:

Phát biểu nào dưới đây về tầng Datalink là sai:

A. Tầng Datalink chia luồng bit nhận được từ tầng mạng (Network) thành các đơn vị dữ liệu gọi là frame. Đây là quá trình đóng gói dữ liệu trước khi chuyển cho tầng Vật lý (Physical Layer)

B. Nếu gói dữ liệu được chuyển đến thiết bị khác trong mạng, tầng Datalink sẽ thêm vào tiêu đề của Frame địa chỉ IP của nơi nhận (địa chỉ đích)

C. Kiểm soát lưu lượng là nhiệm vụ của tầng Datalink

D. Tầng Datalink cũng cung cấp một cơ chế kiểm soát lỗi để tăng độ tin cậy dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: