Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về các thành phần của mạng máy tính?

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về các thành phần của mạng máy tính?

A. Các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in, điện thoại di đông,… kết nối với nhau để tạo thành mạng

B. Phương tiện truyền thông để chuyển đổi tín hiệu và truyền thông tin đi

C. Các thiết bị kết nối mạng như vỉ mạng (NIC – Network Interface Card), bộ chuyển mạch (Switch), bộ định truyến (Router),… Các thiết bị này kết hợp với phương tiện truyền thông để kết nối các thiết bị đầu cuối với nhau

D. Giao thức truyền thông qui định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gởi và nhận trong mạng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: