Phát biểu nào đúng khi nói về câu lệnh fflush(FILE *f):

Phát biểu nào đúng khi nói về câu lệnh fflush(FILE *f):

A. Hàm làm sạch vùng đệm của tệp f, nếu thành công cho giá trị số tệp đang mở, trái lại, trả về EOF.

B. Hàm làm sạch giá trị vùng đệm của tệp f, nếu thành công hàm cho giá trị EOF, trái lại, hàm trả vể 0.

C. Hàm làm sạch vùng đệm của tệp f, nếu thành công trả về 0, trái lại, trả về EOF.

D. Hàm xóa bộ nhớ đệm của bàn phím.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: