Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho cấu hình Star:

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho cấu hình Star:

A. Cần ít cáp hơn nhiều so với các cấu hình khác

B. Khi cáp đứt tại một điểm nào đó làm toàn bộ mạng ngưng hoạt động

C. Khó tái lập cấu hình hơn so với các cấu hình khác

D. Dễ kiểm soát và quản lý tập trung

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho tầng Application:

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho tầng Application:

A. Mã hoá dữ liệu

B. Cung cấp những dịch vụ mạng cho những ứng dụng của người dùng

C. Sử dụng địa chỉ vật lý để cung cấp cho việc truyền dữ liệu và thông báo lỗi , kiến trúc mạng và điều khiển việc truyền

D. Cung cấp những tín hiệu điện và những tính năng cho việc liên kết và duy trì liên kết giữa những hệ thống

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho tầng Application trong mô hình OSI?

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho tầng Application trong mô hình OSI?

A. Dịch vụ in mạng

B. Đồng bộ dữ liệu

C. Hệ khách truy cập các dịch vụ mạng

D. Mã hóa dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: