Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lợi ích của mạng máy tính?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lợi ích của mạng máy tính?

A. Giúp người sử dụng tiếp cận được nhiều hình thức giải trí hơn như xem phim, game online,…

B. Cho phép chia sẻ tài nguyên giúp tiết kiệm kinh phí và quản lý tốt hơn

C. Cho phép người sử dụng trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả

D. Tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho việc học tập, hội thảo, kinh doanh,…

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thiết kế?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thiết kế?

A. Thiết kế không là code, code không là thiết kế

B. Thiết kế phải được đánh giá chất lượng khi nó đang được tạo không phải khi nó có vấn đề

C. Mô hình thiết kế cung cấp chi tiết về kiến trúc (architecture), Giao diện (interfaces) và thành phần (component) cần thiết để cài đặt phần mềm

D. Thiết kế phải chỉ ra được hệ thống thực thi như thế nào, các yêu cầu được hiện thực hóa ra sao

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: