Phát biểu nào sau đây không phài là lợi ích của việc dùng hàm

Phát biểu nào sau đây không phài là lợi ích của việc dùng hàm

A. Tránh dư thừa, lặp lại nhiều lần một đoạn lệnh

B. Dễ bảo trì

C. Khả năng sử dụng lại đoạn lệnh

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: