Phát biểu nào sau đây đúng về giao thức HTTP?

Phát biểu nào sau đây đúng về giao thức HTTP?

A. Phiên bản giao thức luôn được đặt trong tất cả thông điệp

B. Tất cả các tiêu đề đều dưới dạng text

C. Tất cả dữliệu đều truyền dưới dạng văn bản (text)

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: