Phát biểu nào sao đây đúng về công dụng của XML?

Phát biểu nào sao đây đúng về công dụng của XML?

A. Lưu trữ thông tin nhỏ

B. Tạo phần tóm tắt nội dung cho website (RSS)

C. Tạo sơ đồ cho website (sitemap)

D. Là cầu nối trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng web (web service)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: