Phát biểu nào là đúng khi nói về 2 hàm:

Phát biểu nào là đúng khi nói về 2 hàm:

rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2) và bar(int x1, int y1, int x2, int y2):

A. Cả 2 hàm đều vẽ hình chữ nhật.

B. Hàm thứ nhất chỉ vẽ đường viền hình chữ nhật, không tô màu bên trong còn hàm thứ 2 thì tô cả màu bên trong.

C. Hàm thứ 2 chỉ vẽ đường viền hình chữ nhật, không tô màu bên trong còn hàm thứ nhất thì tô cả màu bên trong.

D. Cả hai hàm đều vẽ hình chữ nhật và tô cả màu bên trong.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: