Phát biểu nào dưới đây là sai về tầng mạng (Network Layer):

Phát biểu nào dưới đây là sai về tầng mạng (Network Layer):

A. Tầng mạng chịu trách nhiệm chuyển gói dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận, gói dữ lieuj có thể phải đi qua nhiều mạng khác nhau (các trạm trung gian)

B. Tầng mạng thực sự cung cấp một đường truyền tin cậy bởi nó có cơ chế kiểm soát lỗi tốt

C. Định địa chỉ logic là công việc của tầng mạng

D. Định tuyến là nhiệm vụ của tầng mạng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: