Phần tử HTML nào thực hiện xuống dòng mới?

Phần tử HTML nào thực hiện xuống dòng mới?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: