Phần tử HTML nào định nghĩa dữ liệu sẽ hiển thị trên thanh tiêu đề của tài liệu?

Phần tử HTML nào định nghĩa dữ liệu sẽ hiển thị trên thanh tiêu đề của tài liệu?

A.

B.

<p>C. </p> <p>D. </p> <p></p><p style="text-align: center"> Hướng dẫn</p> <p>Chọn <strong>B</strong> là đáp án đúng </p>
Tags: