Phân tích yêu cầu bao gồm 3 hoạt động theo đúng thứ tự ?

Phân tích yêu cầu bao gồm 3 hoạt động theo đúng thứ tự ?

A. Làm tài liệu yêu cầu, làm rõ yêu cầu, xem xét yêu cầu

B. Làm rõ yêu cầu, xem xét yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu

C. Xem xét yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu, làm rõ yêu cầu

D. Làm rõ yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu, xem xét yêu cầu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: