Phần nào trong địa chỉ IP được Router sử dụng khi tìm đường đi?

Phần nào trong địa chỉ IP được Router sử dụng khi tìm đường đi?

A. Host address

B. Router address (địa chỉ của Router)

C. FDDI

D. Network address (địa chỉ mạng)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: