Phần mở rộng của tập tin HTML là:

Phần mở rộng của tập tin HTML là:

A. ht

B. htl

C. html

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: