Phần mở rộng của library item là:

Phần mở rộng của library item là:

A. swf

B. lbi

C. dwt

D. css

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: