Phần mở rộng của flash movie là:

Phần mở rộng của flash movie là:

A. swt

B. gif

C. dwt

D. swf

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Phần mở rộng của flash movie là:

Phần mở rộng của flash movie là:

A. Swt

B. Gif

C. Dwt

D. Swf

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: