Phần mềm quản lý tài chính của một công ty là:

Phần mềm quản lý tài chính của một công ty là:

A.  Phần mềm nghiệp vụ (Business software) 

B. Phần mềm hệ thống (System software)

C. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

D. Phần mềm thời gian thực (Real time software) 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Phần mềm quản lý tài chính của một công ty là:

Phần mềm quản lý tài chính của một công ty là:

A. Phần mềm nghiệp vụ (Business software) 

B. Phần mềm hệ thống (System software)

C. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

D. Phần mềm thời gian thực (Real time software) 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: