Phần mềm dự báo thời tiết thu thập các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, … xử lý tính toán để cho ra các dự báo thời tiết là 1 ví dụ của loại phần mềm:

Phần mềm dự báo thời tiết thu thập các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, … xử lý tính toán để cho ra các dự báo thời tiết là 1 ví dụ của loại phần mềm:

A.  Phần mềm hệ thống (System software)

B. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

C. Phần mềm thời gian thực (Real time software) 

D. Phần mềm nghiệp vụ (Business software)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: