Phần mềm quản lý sinh viên của 1 trường là:

Phần mềm quản lý sinh viên của 1 trường là:

A. Phần mềm hệ thống (System software)

B. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

C. Phần mềm thời gian thực (Real time software) 

D. Phần mềm nghiệp vụ (Business software)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: