Phân loại theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh loại chứng từ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc nhà nước nào không thuộc cách phân loại nào sau đây?

Phân loại theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh loại chứng từ kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc nhà nước nào không thuộc cách phân loại nào sau đây?

A. Chứng từ lao động tiền lương

B. Chứng từ chi NSNN

C. Chứng từ thu NSNN

D. Chứng từ thanh toán

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng