Phân loại chứng từ kế bắt buộc và chứng từ kế toán hướng dẫn thuộc cách phân loại nào của Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước?

Phân loại chứng từ kế bắt buộc và chứng từ kế toán hướng dẫn thuộc cách phân loại nào của Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước?

A. Nội dung kinh tế

B. Địa điểm lập

C. Theo mẫu chứng từ kế toán

D. Công dụng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng