Phân loại báo cáo tài chính theo thời gian trong kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN không có loại báo cáo tài chính nào?

Phân loại báo cáo tài chính theo thời gian trong kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN không có loại báo cáo tài chính nào?

A. Tháng

B. Quý

C. Năm

D. Hàng ngày

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng