Phản ánh khoản BHXH phải trả cho người lao động, kế toán ghi:

Phản ánh khoản BHXH phải trả cho người lao động, kế toán ghi:

A. Nợ TK 338(2)/Có TK 334

B. Nợ TK 338(4)/Có TK 334

C. Nợ TK338(3)/Có TK 334

D. Nợ TK 334/Có TK 338(3)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng