Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai báo public là gì?

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai báo public là gì?

A. Có thể được truy cập từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình.

B. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.

C. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.

D. Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai bao protected là gì?

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai bao protected là gì?

A. Có thể được truy cập từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình.

B. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.

C. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.

D. Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi khai báo private là gì?

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi khai báo private là gì?

A. Có thể được truy cập bất kỳ vị trí nào trong chương trình.

B. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.

C. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.

D. Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai báo public là gì?

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai báo public là gì?

A. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.

B. Có thể được truy cập từ tất cả mọi nơi.

C. Chỉ có thể truy cập từ các phơng thức khác trong class đó.

D. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: