Phạm vi truy cập của một đối tượng khi khai báo private là gì?

 Phạm vi truy cập của một đối tượng khi khai báo private là gì?

A. Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.

B. Có thể được truy cập bất kỳ vị trí nào trong chương trình.

C. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.

D. Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: