Phương thức nextInt() trong lớp Scanner có tác dụng?

Phương thức nextInt() trong lớp Scanner có tác dụng?

A.  Đọc 1 giá trị số nguyên từ bàn phím

B. Đọc 1 chuỗi ký tự từ bàn phìm, kể cả dấu cách

C. Đọc 1 giá trị số thực từ bàn phím

D. Đọc 1 chuỗi ký tự từ bàn phím, không kể dấu cách

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: