Phương thức nào sau đây không thuộc lớp DatagramPacket :

Phương thức nào sau đây không thuộc lớp DatagramPacket :

A. getAddress()

B. getHostAddress()

C. getData()

D. getLength()

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Phương thức nào sau đây không thuộc lớp DatagramSocket

Phương thức nào sau đây không thuộc lớp DatagramSocket

A. send()

B. receive()

C. close()

D. accept()

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: