Phương thức nào của class String trả về index của chuỗi ký tự con xuất hiện đầu

Phương thức nào của class String trả về index của chuỗi ký tự con xuất hiện đầu

tiên trong chuỗi ký tự char ”

A. concat()

B. charAt()

C. indexOf()

 

D. Không có đáp án đúng.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: