Phương thức hasNext() trong lớp Scanner có tác dụng?

Phương thức hasNext() trong lớp Scanner có tác dụng?

A.  Kiểm tra xem từ đó đã có trong dữ liệu vào chưa

B. Di chuyển đến từ tiếp theo

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: