Phương thức getPort() trong lớp URL có ý nghĩa gì?

Phương thức getPort() trong lớp URL có ý nghĩa gì?

A.  Trả về số hiệu cổng sử dụng trong một chuỗi đĩa chỉ URL

B. Trả về tên của giao thức trong một chuỗi địa chỉ URL

C. Trả về tên của máy chủ trong một chuỗi địa chỉ URL

D. Trả về tên của file trong một chuỗi địa chỉ URL

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Phương thức getPort() trong lớp URL có ý nghĩa gì ?

Phương thức getPort() trong lớp URL có ý nghĩa gì ?

A. Trả về tên của file trong một chuỗi địa chỉ URL

B. Trả về tên của máy chủ trong một chuỗi địa chỉ URL

C. Trả về số hiệu cổng sử dụng trong một chuỗi đĩa chỉ URL

D. Trả về tên của giao thức trong một chuỗi địa chỉ URL

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: