Phương thức getPort( ) trong lớp Socket được dùng để làm gì?

Phương thức getPort( ) trong lớp Socket được dùng để làm gì?

A. Lấy địa chỉ của máy chủ được kết nối đến dưới dạng kiểu InetAddress

B. Lấy về luồng nhập để máy khách có thể đọc dữ liệu gửi trả về từ phía máy chủ

C. Lấy về số cổng được kết nối đến máy chủ

D. Lấy về luồng xuất để máy khách có thể gửi dữ liệu đến máy chủ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: