Phương thức getInputStream() là phương thức thuộc lớp nào?

Phương thức getInputStream() là phương thức thuộc lớp nào?

A. ServerSocket

B. DatagramSocket

C. UDPSocket

D. Socket

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: