Phương pháp truy nhập nào dưới đây lắng nghe lưu thông mạng trên cáp trước khi gửi dữ liệu?

Phương pháp truy nhập nào dưới đây lắng nghe lưu thông mạng trên cáp trước khi gửi dữ liệu?

A. Đa truy nhập cảm tín hiệu mang có dò xung đột (CSMA/CD)

B. Đa truy nhập cảm tín hiệu mang có tránh xung đột (CSMA/CA)

C. Chuyển thẻ bài

D. Hệ kiểm tra vòng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: