Phương pháp nào sau đây được gọi để in trực tiếp thông tin của mọt đối tượng (tương tự dùng echo hoặc print để in chuỗi)

Phương pháp nào sau đây được gọi để in trực tiếp thông tin của mọt đối tượng (tương tự dùng echo hoặc print để in chuỗi)

A. __unset()

B. __isset()

C. __toString()

D. __set_state()

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: